Geometrické plány

  • rozdelanie pozemkov
  • zlúčenie pozemkov
  • vyňatie z pôdneho fondu
  • kolaudácia stavieb
  • vyznačenie vecného bremena
  • výkupový elaborát